מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

 המדריך למפגינים בשטח

מאת עו"ד מרטין קיאל*

בשבועות האחרונים שמענו פעמים רבות מדי אנשים הטוענים כי ההפגנה זו או אחרת היתה בלתי חוקית – מכיוון שלא הוגשה בקשה לרישיון מהמשטרה. טענות אלה נשמעו לא רק מצד המשטרה, אלא גם בקרב מפגינים ותומכי המחאה.

יש בלבול רב באשר להפגנות ובאשר לצורך בקבלת אישור מראש. כדאי להבהיר את לשון החוק בנושא. חשוב שהמפגינים יכירו את החוק, לא יעברו עליו מחד גיסא, ולא יתנו שירמסו את זכויותיהם האזרחיות מאידך גיסא.

כאשר האזרח איננו יודע את זכויותיו – הן נעשות הפקר.

 אספה, תהלוכה והמקרים שבהם נדרש רישיון מהמשטרה

סמכות המשטרה בקשר לאספות ולתהלוכות מוגדרת בסעיפים 85-83 לפקודת המשטרה: אספה או תהלוכה אשר מפקד מחוז רשאי להודיע כי הן טעונות רישיון ובלשון החוק עצמו (ס' 83):

"אספה" – חמישים איש או יותר שהתקהלו כדי לשמוע נאום או הרצאה על נושא בעל עניין מדיני או כדי לדון בנושא כזה;

"תהלוכה" – חמישים איש או יותר המהלכים יחד, או המתקהלים כדי להלך יחד, ממקום למקום, בין שהם בתנועה ממש ובין אם לאו, בין שהם ערוכים בצורה כלשהי ובין אם לאו;

מכאן שאסיפה אשר אין בה נאומים או תהלוכה, בין אם יש בה 50 איש ובין אם יש בה אלפי אנשים, איננה טעונה רישיון של המשטרה. גם הרישיון עבור אסיפה או תהלוכה כזאת איננו נדרש בדרך כלל, אלא אם מפקד המחוז הודיע כי יש לבקש רישיון כזה (ס' 84 לפקודה; מפקדי כל המחוזות בארץ נתנו הודעה כזאת).

אין למשטרה סמכות חוקית להרשות או למנוע (וגם לא להתנות בתנאים) קיום של אירוע מחאה, ללא קשר למספר האנשים המשתתפים בו.

לפני ההפגנה מול בניין הממשלה (3.12) הגדילה המשטרה לעשות והזמינה כמה מפגינים ל"שיחות אזהרה". לא היה מדובר בחשד לעבירה או בגביית עדות אלא בשיחת אִיום במלוא מובן המילה. לאחד הפעילים נאמר כי אם יראו אותו בהפגנה (החוקית, להזכירכם) יעצרו אותו במקום. כמו באפלים שבמשטרים, המשטרה מזמנת אזרחים ל"שיחות אזהרה" ומנסה למנוע הפגנה חוקית במדינה דמוקרטית.

זכות ההפגנה היא זכות בסיסית ומלאה של כל אזרח במדינה ואין למשטרה כל זכות למנוע אותה, לאיים על אנשים לבל ישתתפו בה וכל שאר הדברים המכוערים שהמשטרה עשתה. זכות על הנייר אינה שווה את הנייר עליו היא כתובה. זכויות יש ליישם כדי של תשארנה רק על הנייר.

 התקהלות בלתי חוקית

בחוק העונשין ישנה עבירה הנקראת "התקהלות אסורה" (ס' 151):

"שלושה אנשים לפחות שנתקהלו לשם עבירה, או שנתקהלו למטרה משותפת, ואפילו כשרה, ומתנהגים באופן הנותן לאנשים שבסביבה יסוד סביר לחשוש שהמתקהלים יעשו מעשה שיפר את השלום, או שבעצם התקהלותם יעוררו אנשים אחרים, ללא צורך וללא עילה מספקת, להפר את השלום, הרי זו התקהלות אסורה, והמשתתף בהתקהלות אסורה, דינו – מאסר שנה אחת."

קראתם נכון: אם קבעתם עם שני חברים ללכת יחד לסרט ואחד מכם יצחק בקול רם מדי, למשל, אתם מהווים התקהלות אסורה; המדובר בסעיף דרקוני שמקורו בקולוניה האנגלית בניו-זילנד ותכליתו היתה להקשות על הילידים להתארגן.

סעיף זה הוא דרקוני ונועד לשמש רק במקרים של הפרת הסדר הציבורי בצורה קשה. בכל מקרה אחר, על המשטרה לאפשר את המחאה ולהעדיף את חופש הביטוי – כך ההלכה בישראל, כך במדינה דמוקרטית.

השתתפתי בהפגנה ב-3.12 ועד שהתפזרו האנשים בה, לא שמעתי הכרזה מהמשטרה כי מדובר בהתקהלות אסורה. אני בספק אם זה היה עוזר לו הייתה המשטרה מודיעה על כך, כי היא עצמה תחמה את האזור במחסומים ולא נתנה לאנשים לצאת או להתפזר, אלא כעבור כמה שעות.

אלה הזכויות שלכם. אל תוותרו עליהן. אל תתנו שיהיו הפקר. המשטרה חושבת שהיא יכולה לקחת לכם אותן ומאיימת על אנשים שמתכוונים להשתמש בזכויות הללו. הדבר עומד בניגוד לחוק ולמה שמצופה ממשטרה במדינה דמוקרטית. הראו למשטרה שאתם יודעים את זכויותיכם ושאינכם מוותרים עליהן.

14 בדצמבר 2011

---------------

* המקור: http://j14.org.il.

 

 

12/19/2011