מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

המדינה מודהעקב קשיים כלכליים אנשים מוותרים על אוכל, חימום וקירור בבית, תרופות מרשם, טיפולי שיניים, חשמל וטלפון

 ממצאים מתוך הסקר החברתי לשנת 2007 מתוך הודעה לעתונות שפירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל ב-17 ביוני 2008

 

אוכל

20% מבני 20 ומעלה די ווחו שוויתרו בשנה האחרונה על אוכל בגלל קשיים כלכליים. בקרב האנשים ממשקי בית שבהם ההכנסה החודשית ברוטו לנפש היא עד 2,000 ₪  ויתרו על אוכל 43%. 48% מהאוכלוסייה הערבית  ויתרו על אוכל לעומת 15% מיהודים.  30% מיהודים המגדירים את עצמם כחרדים דיווחו כי ויתרו בשנה האחרונה על אוכל בגלל קשיים כלכליים, 19% מהמגדירים את עצמם כדתיים, לעומת 9% מאלה שמגדירים את עצמם כחילונים.

חימום או קירור הבית

34% מבני 20 ומעלה ויתרו בשנה האחרונה על חימום או על קירור מספיק של בתיהם: 63% בקרב האוכלוסייה הערבית, לעומת 29% בקרב היהודים, 44% מעולי 1990 ואילך, לעומת 32% מילידי הארץ. 45% מהיהודים המגדירים את עצמם כחרדים ויתרו בשנה האחרונה על חימום או על קירור מספיק של בתיהם, לעומת % 31 מהמגדירים את עצמם כדתיים ו 21%- מהמגדירים את עצמם כחילונים. בקרב האנשים ממשקי בית שבהם, ההכנסה החודשית ברוטו לנפש היא עד 2,000 ₪ ויתרו על חימום או על קירור מספיק של בתיהם כ- % 63, לעומת 12% בקרב האנשים ממשקי בית שבהם ההכנסה החודשית ברוטו לנפש מעל 4,000 .

תרופות במרשם רופא

כ- 69% מבני 20 ומעלה היו זקוקים בשנה האחרונה לתרופות במרשם רופא, אך 15% מהם ויתרו על רכישת התרופות בעקבות קשיים כלכליים. שיעור הוויתור על תרופות במרשם רופא גבוה יותר באוכלוסייה הערבית מאשר בקרב היהודים (42% לעומת 11% בהתאמה). 36% מהאנשים ממשקי בית שבהם ההכנסה החודשית ברוטו לנפש היא עד 2,000 ₪ ויתרו על תרופות במרשם רופא, לעומת 3% מהאנשים ממשקי בית שבהם ההכנסה החודשית ברוטו לנפש מעל 4,000 ₪. אנשים המגדירים את מצבם הבריאותי כלא טוב ויתרו על תרופות מרשם רופא בשיעורים גבוהים מאנשים המגדירים את מצבם הבריאותי כטוב – 29% לעומת 9% בהתאמה.

טיפול שיניים

65% מבני 20 ומעלה היו זקוקים בשנה האחרונה לטיפול שיניים, וקרוב ל- 40% מהם ויתרו עליו בגלל קשיים כלכליים. שיעור הוויתור גבוה יותר בקרב האוכלוסייה הערבית ( 66% ) מאשר בקרב היהודים ( 34% ). על טיפול שיניים ויתרו 63% מהבלתי מועסקים ו- 33% מהמועסקים. 64% מאלה שחיים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית ברוטו לנפש היא עד 2,000 ₪ ויתרו על טיפול שיניים, לעומת 16% מאלה שחיים במשקי בית עם הכנסה חודשית ברוטו לנפש מעל 4,000 

 

ביטוח בריאות משלים

ל- 24% מבני +20 בישראל אין ביטוח בר יאות משלים52% מהם ויתרו עליו בגלל קשיים כלכליים. ביטוח בריאות משלים אין ל- 19% מהיהודים ול- 52% מהערבים. ל- 29% מהיהודים המגדירים את עצמם כחרדים אין ביטוח רפואי משלים, לעומת 19% מהדתיים ו- 15% מהחילונים. בקרב הערבים, אין ביטוח משלים ל-% 59 מהמוסלמים, לעומת 32% מהנוצרים ו- 36% מהדרוזים. ל- 38% מעולי 1990 ואילך אין ביטוח רפואי משלים, לעומת 23% מילידי הארץ. ל- 31% מאלה המגדירים את מצבם הבריאותי כלא טוב אין ביטוח רפואי משלים, לעומת 22% מאלה שמגדירים את מצבם הבריאותי כטוב. ל- 41% מאלה שחיים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית ברוטו לנפש היא עד 2,000 ₪ אין ביטוח רפואי משלים, לעומת 9% מאלה שחיים במשקי בית עם הכנסה חודש ית ברוטו לנפש מעל 4,000 ₪ .

 

טלפון וחשמל

ל- 13% מכל בני 20 ומעלה בישראל ניתקו בשנה האחרונה את קו הטלפון או החשמלל- 33% בקרב האוכלוסייה הערבית ול- 9% בקרב האוכלוסייה היהודית, ל- 29% מאלה שחיים במשקי הבית שבהם ההכנסה החודשית ברוטו לנפש עד 2,000 ₪, לעומת 3% מאלה שחיים במשקי בית שבהם הכנסה חודשית ברוטו לנפש היא מעל 4,000 ₪.

 

 

1/8/2018